Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1889 df2d 445
1887 edea 445
Reposted byKuishiteisei
1886 e46b 445
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viawolnosc wolnosc
9974 9f8b 445
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
7631 5ca0 445
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
6288 4472 445
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
7924 e9f2 445
Reposted fromdozylnie dozylnie viacoolstorybro23 coolstorybro23
4016 f306 445
Reposted fromdelain delain viacoolstorybro23 coolstorybro23
2688 3d8c 445
Reposted fromgh0re gh0re viacoolstorybro23 coolstorybro23
1850 dffa 445
8079 8bab 445
Reposted fromjustMeee justMeee viacoolstorybro23 coolstorybro23
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viacoolstorybro23 coolstorybro23
7146 5d56 445
Reposted fromolololo olololo viacoolstorybro23 coolstorybro23
4396 8976 445
Reposted frombrumous brumous viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl